Raty Leasingowe

Najniższa rata leasingowa

Najniższa rata leasingowa

Poszukiwanie firmy, która zaoferuje najlepsze na rynku warunki wymaga wiedzy, cierpliwości i umiejętności negocjacji. To w zasadzie oczywiste. Ale oprócz tego na kształt i ostateczną cenę oferty ma wpływ również odpowiednie ukształtowanie parametrów transakcji.

Często celem jest osiągnięcie maksymalnie niskiej raty miesięcznej, gdyż od niej wprost zależy konkurencyjność Waszej oferty. Czy możecie zrobić to sami? Zapewne, ale czy osiągniecie optymalny rezultat? To już trudno ocenić jednoznacznie.

My mamy olbrzymie doświadczenie w organizacji finansowania leasingowego i w efekcie potrafimy tak dobrać wszystkie parametry, aby przy zachowaniu bezpieczeństwa dla firmy leasingowej, uzgodnić z nią najlepsze możliwe w danej sytuacji marże, przekładające się na niską ratę.

W okresie naszej siedmioletniej działalności mieliśmy okazję dziesiątki razy wspomagać przedsiębiorców w negocjacjach, których celem było uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów świadczących o naszych pozytywnych dokonaniach (oczywiście z zachowaniem poufności informacji.

 

Przykład 1

Spółka X wystąpiła do MGW z zapytaniem, o możliwość uzyskania korzystniejszej oferty leasingowej w stosunku do uprzednio pozyskanej w wyniku samodzielnie prowadzonych rozmów. Przedmiotem były ciągniki siodłowe z 0% udziałem własnym, okresem finansowania 36 miesięcy i Wartością Końcową w wysokości 40% wartości początkowej. Oferty zostały sporządzone w walucie EUR. Najlepsza oferta samodzielnie wynegocjowana przez Klienta zamykała się sumą opłat w wysokości 103,84%. MGW podjęło się uzyskania w wyniku dodatkowych negocjacji lepszej cenowo oferty, proponując jako swoje wynagrodzenie Success fee 50% różnicy na sumie opłat pomiędzy najlepszą ofertą pozyskaną samodzielnie przez Klienta, a ofertą wynegocjowaną przez MGW. Po zaakceptowaniu propozycji przez Klienta MGW przystąpiło do realizacji zlecenia. Ustalono iż łączne rzeczywiste oprocentowanie tej oferty wynosiło 1,80% rocznie. Ponieważ Finansujący zastosował do kalkulacji zerową stopę EURIBOR 1M, marża Finansującego wynosiła również 1,80%. W wyniku działań zrealizowanych przez MGW została finalnie wynegocjowana oferta oparta o rzeczywisty bieżący poziom stopy procentowej EURIBOR 1M, który na dzień sporządzenia oferty wynosił -0,35 (minus 0,355). Jednocześnie wynegocjowano dodatkowo obniżenie marży Finansującego do poziomu 1,6%. Skutkowało to zejściem z oprocentowania umowy do wysokości 1,25% rocznie. Suma opłat wyniosła 102,66%. Ponieważ łączna wartość transakcji stanowiła kwotę  1.890.000 EUR, oszczędność po stronie Klienta wyniosła 22.302 EUR.

 

Przykład 2

Spółka Y skierowała do MGW zapytanie o możliwość zaaranżowania finansowania na  20 ciągników siodłowych. Ponieważ Spółka nie zgromadziła jeszcze żadnych ofert leasingowych, jak również nie posiadała wykwalifikowanej kadry mogącej samodzielnie wynegocjować najlepsze warunki cenowe oraz uzgodnić treść umowy leasingu, która nie zawierała by w sobie zapisów stwarzających nadmierne ryzyko dla Korzystającego (złe doświadczenie Klienta z wcześniej zawieranymi umowami leasingu), MGW zaproponowała pełny outsourcing tego procesu. Zadaniem naszym było przygotować strukturę transakcji uwzględniającą pełne korzyści podatkowe i finansowe, rodzaj leasingu, wynegocjować najlepszą ofertę leasingową oraz wynegocjować treść umowy, OWUL-u i Tabeli Opłat i Prowizji. Wynagrodzenie MGW uzgodniono w sposób mieszany tj. ryczałtowo-prowizyjny (niewielki ryczałt i większy Success fee). W wyniku uzgodnionego zakresu zlecenia, MGW przygotowało i pozyskało:

  1. Optymalną dla tego Klienta strukturę transakcji – niski udział własny, bardzo wysoka wartość wykupu wraz z umową gwarancji odkupu dostawcy, walutę EUR, leasing operacyjny. Wcześniej Klient stosował inną strukturę tzn. Wartość końcowa była znacznie niższa co miało swoje przełożenie na podwyższenie raty leasingowej. Jednocześnie z uwagi na analizę projekcji stóp procentowych, zaproponowano zawarcie umowy na stałej stopie, co skutkowało niezmiennością wysokości rat leasingowych przez cały okres umowy.
  2. Atrakcyjną ofertę leasingu, która została wyłoniona w ramach zrealizowanego konkursu ofert skierowanego do 6 firm leasingowych (liderów w finansowaniu branży transportu ciężkiego). Kryterium oceny w konkursie stanowił łączny koszt opłat leasingowych przy uwzględnieniu wysokości podatku od środków transportu i raty ubezpieczeniowej (finalnie wynegocjowano ubezpieczenie po stronie Korzystającego) oraz jakość zapisów OWUL badanych pod kątem bezpieczeństwa dla Korzystającego. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniona została oferta jednej z firm leasingowych, gdzie wysokość raty leasingowej wyniosła 974,05 EUR (wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosiła 63.000 EUR netto, udział własny 0%, Wartość końcowa 45%, okres finansowania 36 miesięcy). Suma opłat wyniosła 100,66%, a oprocentowanie roczne 0,30%.
  3. Wynegocjowaną indywidualnie umowę leasingu wraz z OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) w ramach której znacznie obniżono ryzyka finansowe i prawne, ciążące na Korzystającym w trakcie trwania Umowy.

Jeśli odnaleźliście Państwo w podawanych powyżej przykładach interesujące Was informacje, zachęcamy do kontaktu z nami i rozmowy o możliwości współpracy.

Możemy Was wesprzeć na kilka sposobów, wg oczekiwanych przez Was preferencji.

Preferowanym przez nas wariantem współpracy jest pakiet „Profesjonalne wsparcie” w jego ramach otrzymujecie pełny outsourcing procesu pozyskiwania finansowania, ukierunkowanego na znalezienie najlepszej oferty, a jednocześnie zawierającego negocjowanie optymalnych zapisów prawnych z najtańszym oferentem i inne czynności opisane szczegółowo [pakiet – profesjonalne wsparcie]

Możemy również umówić się na inny scenariusz działań nazywany przez nas pakietem „Niska cena”. W jego ramach podejmiemy się wyłącznie działań związanych z przedstawieniem konkurencyjnej oferty do już posiadanych przez Was warunków leasingu [pakiet – niska cena]

Istnieje również możliwość wspierania Waszych negocjacji z poszczególnymi finansującymi w sposób ukryty, gdzie nie występujemy bezpośrednio wobec nich w Waszym imieniu, ale dostarczamy Wam argumentów i ustalamy strategie rozmów na bieżąco rekomendując kolejne kroki i rozwiązania. [pakiet – wsparcie w negocjacjach]

Kliknij i skomentuj

Pozostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

MGW_logo_300

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

budynek Oxford Tower
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, 38 piętro

tel.: +48 22 292 81 11 | fax: +48 22 292 81 10

Dane rejestrowe:

MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 115.500 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000338181, REGON: 142028801, NIP: 5272612470

Copyright © 2016 | Bezpieczny i Tani Leasing | MGW CCG Sp. z o.o. | Website: Studio 2000

To Top